O Kancelarii

Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Renata Cybul­ska świad­czy pro­fe­sjo­nalną pomoc prawną z zakresu m.in. prawa cywil­nego, prawa pracy, prawa gospo­dar­czego. Kan­ce­la­ria spe­cja­li­zuje się rów­nież w spra­wach z zakresu prawa admi­ni­stra­cyj­nego, w szcze­gól­no­ści prawa samo­rządu terytorialnego.

Kan­ce­la­ria udziela pomocy praw­nej zarówno przed­się­bior­com, klien­tom indy­wi­du­al­nym, jak i pod­mio­tom publicz­nym. Kan­ce­la­ria świad­czy usługi prawne w peł­nym zakre­sie, na co pozwala nasze dotych­cza­sowe doświad­cze­nie oraz wyso­kie kwa­li­fi­ka­cje osób współpracujących.

Radca prawny dr Renata Cybulska

Adiunkt w Kate­drze Prawa Samo­rządu Tery­to­rial­nego Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego, spe­cja­li­sta z zakresu prawa i postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­nego, w szcze­gól­no­ści prawa samo­rządu tery­to­rial­nego. Autorka publi­ka­cji z ww. zakresu, w tym prak­tycz­nych wyja­śnień i komentarzy.

Posiada bogate doświad­cze­nie zawo­dowe zdo­byte przy obsłu­dze praw­nej przed­się­bior­ców, repre­zen­to­wa­niu klien­tów w postę­po­wa­niach sądo­wych w spra­wach cywil­nych, gospo­dar­czych i pra­cow­ni­czych oraz w postę­po­wa­niach administracyjnych.

Współ­pra­cow­nicy:

Kan­ce­la­ria Prawny Renata Cybul­ska stale współ­pra­cuje z doświad­czo­nymi spe­cja­li­stami. Jeśli wymaga tego cha­rak­ter lub zakres pro­wa­dzo­nej sprawy, współ­pra­cuje rów­nież z nota­riu­szami, rzecz­ni­kami paten­to­wymi, bie­głymi i rze­czo­znaw­cami oraz tłu­ma­czami przysięgłymi.

 

Oferowane usługi

Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego dr Renata Cybul­ska świad­czy kom­plek­sową pomoc prawną w zakresie:

 • prawa gospo­dar­czego i spółek handlowych,
 • prawa i postę­po­wa­nia cywilnego,
 • prawa upa­dło­ścio­wego i naprawczego,
 • prawa i postę­po­wa­nia cywilnego,
 • prawa pracy,
 • prawa i postę­po­wa­nia administracyjnego.

Świad­czona przez Kan­ce­la­rię pomoc prawna obej­muje mię­dzy innymi:

 • udzie­la­nie porad prawnych,
 • spo­rzą­dza­nie opi­nii prawnych,
 • przy­go­to­wy­wa­nia pism procesowych,
 • repre­zen­to­wa­nia przed orga­nami admi­ni­stra­cji i sądami administracyjnymi,
 • repre­zen­to­wa­nie przed sądami polubownymi,
 • repre­zen­to­wa­nie w negocjacjach,
 • win­dy­ka­cję należności.

 

Kontakt

Kan­ce­la­ria Radcy Praw­nego Renata Cybulska

ul. Woje­wódzka 16/3
40-026 Katowice

tel.: 32 725 03 47
fax: 32 206 97 28

renata.cybulska@gmail.com