POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU KANCELARIACYBULSKA.PL

Administrator Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych w serwisie kancelariacybulska.pl, tj. Kancelaria Radcy Prawnego Renata Cybulska, ul. Wojewódzka 16/3, 40-026 Katowice (zwany dalej: Serwisem lub kancelariacybulska.pl) przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

§ 1 Informacje ogólne

1. Dane użytkowników są przetwarzane do następujących celów:
– w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – m.in. w celu nawiązania kontaktu, – w celu przeciwdziałania nadużyciom oraz działaniom na szkodę Serwisu.

2. Niniejsza Polityka Prywatności serwisu, zwana dalej „Polityką” opisuje zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu www. dostępnego pod adresem www.kancelariacybulska.pl. Nie zastępuje ona polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez właściciela i operatora Serwisu.

3. Choć co do zasady, korzystanie z Serwisu odbywa się w sposób anonimowy, to kontakt może wymagać podania danych, w tym danych osobowych wskazanych w niniejszej Polityce. Podanie danych jest dobrowolne, lecz brak podania niektórych danych może uniemożliwić prawidłowe korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

§ 2 Przetwarzanie danych, cele przetwarzania

1. Podczas korzystania z Serwisu, od Użytkowników mogą być pobierane dane, w szczególności:

a) adres IP przypisany do urządzenia Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy internetu Użytkownika;

b) nazwa domeny;
c) rodzaj przeglądarki, z której korzysta Użytkownik; d) czas dostępu do Portalu;
e) typ systemu operacyjnego urządzenia Użytkownika; f) typ urządzenia Użytkownika;

g) dane dotyczące sposobu korzystania z Serwisu, w szczególności dane na temat linków i odnośników Serwisu, z których korzystają Użytkownicy oraz inne dane na temat czynności podejmowanych przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być zbierane i przetwarzane w celach dostarczania treści Użytkownikom, w tym treści dopasowanych do ich zainteresowań oraz możliwości kontaktu – podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes kancelariacybulska.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

§ 3 Powierzanie danych, czas przechowywania danych

1. Dostęp do danych Użytkowników będą mieli również upoważnieni pracownicy i współpracownicy kancleariacybulska.pl, którzy jednak korzystać będą z tych danych wyłącznie w celu realizacji prawidłowego działania Serwisu.

2. Co do zasady, kancelariacybulska.pl nie powierza ani nie przekazuje danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane dostawcom usług, przy pomocy których kancelariacybulska.pl prowadzi Serwis, w oparciu o odrębne umowy, w ramach których albo podlegają kancelariacybulska.pl co do celów i sposobów przetwarzania danych osobowych Użytkowników (tj. działają jako podmioty przetwarzające, na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych – m.in. podmioty świadczące usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczające systemu marketingu, dostarczające systemy analizy ruchu sieciowego, dostarczające systemy analizy skuteczności kampanii marketingowych.), albo samodzielnie określają te cele i sposoby ich przetwarzania (tj. działają jako administratorzy), które to podmioty mają siedzibę w Polsce lub w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3. Dane Użytkowników mogą być również przekazywane uprawnionym do tego organom publicznym lub innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych Użytkowników na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności, gdy udostępnienie tych danych uzasadnione jest zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich, Użytkowników, kancelariacybulska.pl, prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

4. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są przez kancelariacybulska.pl:

a) gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić kancelariacybulska.pl i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń oświadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

c) gdy podstawą przetwarzania danych są inne cele – jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane te zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe Użytkowników są usuwane lub anonimizowane w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie Użytkownika.

§ 4 Prawa Użytkowników, których dane dotyczą

1. Użytkownicy posiadają prawo do:

a) stosownie do art. 7 ust. 3 RODO – cofnięcia każdej zgody udzielonej kancelariacybulska.pl, ze skutkiem od momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie dokonywane przez kancelariacybulska.pl przed cofnięciem zgody, nie pociąga za sobą także żadnych negatywnych konsekwencji dla Użytkownika, lecz może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z usług lub funkcjonalności Serwisu, które zgodnie z prawem kancelariacybulska.pl może świadczyć wyłącznie za zgodą Użytkownika;

b) stosownie do art. 15 RODO – dostępu do danych, w szczególności do uzyskania potwierdzenia, czy kancelariacybulska.pl przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli tak, to uzyskać dostęp do tych danych oraz informację o celach i kategoriach przetwarzania, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, okresach przetwarzania danych lub kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Użytkownikowi wobec przetwarzania jego danych osobowych, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych osobowych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym oprofilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską, a także do uzyskania kopii swoich danych osobowych.

c) stosownie do art. 16 RODO –sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe.

d) stosownie do art. 17 RODO –usunięcia wszystkich swoich danych osobowych („bycia zapomnianym”). Kancelariacybulska.pl usunie dane osobowe Użytkownika, jeżeli

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

– Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

– Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

– dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu kancelariacybulska.pl podlega;

– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych w całości lub w części,

kancelariacybulska.pl może przetwarzać i zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązywania się z nałożonego powszechnie obowiązującym prawem na kancelariacybulska.pl obowiązku.

e) stosownie do art. 18 RODO – żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji, gdy kwestionuje on prawidłowość swoich danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz Użytkownik nie domaga się ich usunięcia, gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których były przez kancelaria.cybulska.pl przetwarzane, gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych. Do czasu rozpatrzenia żądania, może to jednak uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.

f) stosownie do art. 20 RODO – przenoszenia swoich danych osobowych do innego, wybranego przez siebie Administratora Danych osobowych osobiście lub poprzez kancelariacybulska.pl, jeżeli podstawę przetwarzania danych stanowi zgoda Użytkownika, albo czynności mające na celu wykonanie lub zawarcie Umowy.

g) stosownie do art. 21 RODO – sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, jeżeli kancelariacybulska.pl przetwarza dane Użytkownika w oparciu o prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w § 2 ust. 5 Polityki. Jeżeli sprzeciw Użytkownika będzie uzasadniony, a nie będzie istnieć inna podstawa prawna do przetwarzania jego danych osobowych, kancelariacybulska.pl usunie dane osobowe użytkownika w zakresie, w jakim do ich przetwarzania wniósł sprzeciw.

2. Użytkownicy posiadają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. Pytania, wnioski i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez kancelariacybulska.pl należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: renata.cybulska@kancelariacybulska.pl, pisemnie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Renata Cybulska, ul. Wojewódzka 16/3, 40-026 Katowice.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności kodeksu cywilnego, RODO oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Kancelariacybulska.pl zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany niniejszej Polityki.